สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ขอแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและประชาชนทั่วไป ถึงเรื่องโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ดังนี้

ด้วยขณะนี้ได้เกิดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 จุด ในท้องที่           บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และบ้านป่าตึง หมู่ที่ 14 ตำบลมะเขือแจ้      อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูนได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2563 ทั้ง 2 จุด รวมทั้งได้ดำเนินการควบคุมโรคแล้ว ประกอบกับระยะนี้สภาพอากาศเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรมักประสบปัญหาสุขภาพสัตว์ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้สัตว์ปรับตัวไม่ทัน ส่งผลให้สุกรเกิดความเครียด กินอาหารน้อยลง สุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ ความต้านทานต่อโรคต่ำ และเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะมีความไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดที่สำคัญ และควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ที่มักพบบ่อยในช่วงนี้คือโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบสืบพันธุ์ หรือโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งจะสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางการสัมผัส การเคลื่อนย้ายสัตว์ และอุปกรณ์ภายในฟาร์มที่ไม่เป็นระบบ หรือการเลี้ยงสุกรหนาแน่นเกินไป รวมถึงการติดเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีประวัติการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล ระบบการหมุนเวียนอากาศ สุกรพันธุ์ พบว่ามีการคลอดก่อนกำหนด แท้งในระยะท้ายของการตั้งท้อง (มากกว่า 100 วัน) ลูกที่คลอดอ่อนแอและมีอัตราการตายแรกคลอดสูง สุกรอนุบาล สุกรขุน มักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไอหรือจาม โตช้า และมักพบโรคแทรกซ้อน อื่นๆ ร่วมด้วยความรุนแรงของโรคจะลดลงเมื่อสุกรอายุมากขึ้น สุกรที่อายุมากกว่า 1 เดือน จะแสดงอาการไม่เด่นชัดถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ เกษตรกรควรมีการจัดการฟาร์มที่ดี ทั้งในส่วนของความสะอาดของฟาร์ม วัสดุอุปกรณ์ และตัวสุกรเอง มีความเข้มงวดในเรื่องของการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะภายนอกโดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม ไม่ควรเลี้ยงสุกรหนาแน่นเกินไป เพราะจะทำให้สุกรเครียด เสี่ยงต่อการเกิดโรค พยายามให้ภายในฟาร์มมีการถ่ายเทอากาศที่สะดวก และเช็คประวัติของสุกรที่นำสุกรที่จะเข้ามาเลี้ยงควรมาจากแหล่งที่ปลอดเชื้อโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประสบกับปัญหาสุกรติดเชื้อโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) จำนวน 2 ฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการ กักกันสุกร และห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม และให้คำแนะนำก่อนผู้เลี้ยงสุกรจะเข้าฟาร์มให้พ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังสุขภาพสุกรอย่างใกล้ชิด เพราะอาจสร้างความเสียหายในสุกรโดยเฉพาะพ่อและแม่พันธุ์ ที่สำคัญโรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษา เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย เกษตรกรจึงควรเอาใจใส่โดยนำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพมาปรับใช้ในการเลี้ยงสุกร เช่น จัดระบบการเลี้ยงสุกรที่ดี โรงเรือนที่เหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการด้านเลี้ยงสุกรถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในสุกร และหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง หากพบสัตว์แสดงผิดปกติหรือสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือแจ้งข่าว สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอประจำพื้นที่ หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-511-288 ต่อ 12 หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจำพื้นที่ มีดังต่อไปนี้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน        หมายเลขโทรศัพท์                      053-510-568

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง              หมายเลขโทรศัพท์                      053-005-177

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง            หมายเลขโทรศัพท์                      053-980-558

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้                    หมายเลขโทรศัพท์                       053-979-474

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา               หมายเลขโทรศัพท์                      053-976-590

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง          หมายเลขโทรศัพท์                      053-975-223

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ               หมายเลขโทรศัพท์                      064-269-0915

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง  หมายเลขโทรศัพท์                      053-096-049

ข้อมูล / ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน