news95

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP: A Excel ,       PDF

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP: A Excel ,         PDF

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP: B

การวางแผน

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2562

รายชื่อผู้รับทราบแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

หนังสือเชิญประชุมร่วมวางแผนโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2562

ระเบียบวาระการประชุมร่วมวางแผนฯ

รูปประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากร

รายงานการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินงาน

หนังสือเชิญพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่น E-Smart+

ระเบียบวาระการพัฒนาบุคลากร

กำหนดการพัฒนาบคลากร

เนื้อหาบรรยายการพัฒนาบุคลากร

คู่มือการพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้

รูปประกอบการพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่น E-Smart+

การประเมินผลการเรียนรู้

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสรุปความพึงพอใจ

แบบประเมินก่อน-หลังการฝึกอบรม

แบบสรุปคะแนนการประเมินก่อน-หลังการฝึกอบรม

การลงพื้นที่ปฏิบิติงานหลังจากการพัฒนาบุคลากร

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอแม่ทา

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอลี้

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอป่าซาง

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอบ้านธิ

การประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบเรียลไทม์พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2

รายงานผลการสำรวจขึ้นทะเบียนฟาร์มสุกรและประเมินความเสี่ยงระดับฟาร์มผ่านระบบ E-Smart+จังหวัดลำพูน

การติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมมาฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์เสมือนจริง