สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนมีความประสงค์รับสมัครผู้จำหน่ายแพะในโครงการแพะ-แกะล้านนา

ผู้ที่ประสงค์จะรวบรวมแพะ ตามคุณลักษณะที่กรมปศุสัตว์กำหนดจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรตามโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์และซากสัตว์จากรมปศุสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

2. แจ้งความจำนงเป็นผู้จำหน่ายแพะเนื้อให้กับเกษตรกรตามโครงการฯ ไว้กับกรมปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ต้องการจะจำหน่าย โดยสามารถแจ้งความจำนงได้มากกว่า 1 จังหวัด

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Pages from คมอ โครงการแพะ แกะลานนา ป พ.ศ. 2562 2567 Page 1 Page 1Pages from คมอ โครงการแพะ แกะลานนา ป พ.ศ. 2562 2567 Page 1 Page 2