เตรียมความพร้อมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) เป็นมาตรฐานบังคับ

1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

2. ขั้นตอนการขอรับรอง GAP ฟาร์มสุกร

3. ประโยชน์ของการรับรอง GAP ฟาร์มสุกร

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

5. พระราชบัญญัติ มาตราฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551