การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2565

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์