ผู้บริหารปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ปัจจุบัน

Anucha

นายอนุชา  ศานติวิจัย

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

Tel.08 5660 9850