ด้วยนายเจษฎา เอมอุ่น ที่อยู่ 655/15 หมู่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จำหน่ายพันธุ์แพะ ตามโครงการ

ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด จำนวน 84 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจึงขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายแพะ และประสานกลุ่มเกษตรกร จัดซื้อ ให้ดำเนินการ ถูกต้อง ตามระเบียบคู่มือโครงการ แพะ -แกะ ล้านนา ต่อไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณลักษณะแพะ