- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2566

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตว์ ปี 2560

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2559

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2558

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557