การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1/2566

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์