การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2566

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด(ค่าน้ำหนัก 50%)

แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการพัฒนา e-Learning ประกอบด้วย

2.1 การวางแผน

2.1.1 คำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการพัฒนาตนเอง รอบที่ 2/2566

2.1.2 รายชื่อผู้รับทราบแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผ่านระบบ e-Learning (OCSC Learning Portal)

2.1.3 หนังสือขออนุมัติแผนดำเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDPปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

2.1.4 คู่มือการใช้งานระบบ OCSC Learning Space สำหรับผู้เรียน ของสำนักงาน ก.พ.

2.1.5 รูปประกอบการวางแผน

2.2 การดำเนินการ

2.2.1 การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ตามตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

2.2.2 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผ่านระบบ e-Learning (OCSC Learning Portal)

2.2.3 รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

2.2.4 หัวข้อ ฝึกอบรมรายวิชา Digital Literacy

2.2.5 รูปถ่ายการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน      

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้

2.3.1 แบบทดสอบ ก่อน – หลัง รายวิชา Digital Literacy

2.3.2 สรุปคะแนน ก่อน – หลัง การฝึกอบรม รายวิชา Digital Literacy

2.3.3 ประกาศนียบัตร รายวิชา Digital Literacy

                             คลิก ข้าราชการ                         คลิก พนักงานราชการ

2.4 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

               2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รายวิชา Digital Literacy                        

                            คลิก ข้าราชการ                         คลิก พนักงานราชการ

               2.4.2 สรุปผลการเรียนรู้ E - learning ในการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน Digital Literacy

               2.4.3 ภาพ อินโฟกราฟฟิค (Infographic)  “why Digital Literacy”