วันที่ 24 กันยายน 2561 จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลม่วงน้อย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานและกระทรวงฯ สร้างความรับรู้ให้แก่เกษตรกร พร้อมให้บริการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข จำนวน 23 ตัว แมว จำนวน 12 ตัว มีผู้มารับบริการ ทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย

169283

169284

169285