ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของจังหวัดลำพูน เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ได้ตามเป้าหมายของจังหวัด โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 380 รายจำนวน 500 แปลง พื้นที่รวมจำนวน 1,572.75 ไร่ ทั้งนี้เปิดรับสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2561

Link ข่าวประชาสัมพันธ์ Click!!