ด้วยจังหวัดลำพูน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน) ประสงค์จ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 4 อัตรา ในโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้
1.จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ตามโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจการเกษตร
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 เร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์ และรูปแบบอาหารผสมแบบครบส่วน TMR เพิ่มผลผลิตปริมาณและคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา
จำนวน 2 อัตรา พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอบ้านธิ และ อำเภอแม่ทา ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2562- กันยายน 2562 อัตราจ้างจำนวน 15,000 บาท/เดือน
รายละเอียดตามคุณสมบัติที่แนบ
2.การจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสัตวบาล
โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจการเกษตร
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 เร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์และรูปแบบอาหารผสมแบบครบส่วน TMR เพิ่มผลผลิตปริมาณและคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา
จำนวน 2 อัตรา พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอบ้านธิ และ อำเภอแม่ทา ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2562- กันยายน 2562 อัตราจ้างจำนวน 15,000 บาท/เดือน
รายละเอียดตามคุณสมบัติที่แนบ
ให้ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 511288 (กลุ่มยุทธ์ศาสตร์)
*************สำหรับวันเวลา ประกาศสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป***********************