ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมเพื่อใช้ในการในโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดลำพูนประกอบด้วย

พ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมจำนวน 9 ตัว

แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมจำนวน 31 ตัว

อาหารไก่พันธุ์ จำนวน 23 กระสอบ

ตาข่าย(อวน) ขนาดตา 1 นิ้ว หน้ากว้าง 10 เมตร จำนวน 16 กิโลกรัม

รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมา

ผู้สนใจเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ

2 ถือปฏิบัติและจัดหาพัสดุตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้าย

ผู้สนใจติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2562

ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 053 511 288

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2