pymes1

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP: A Excel , PDF ไฟล์บีบอัด.RAR

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP: A Excel , PDF , ไฟล์บีบอัด .RAR

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP: B

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Comminity of Practice)

การวางแผน

คำสั่งมอบหมายให้พัฒนาตนเองโดยการพัฒนาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วางแผนการปฏิบัติงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่งานระบบงานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

รายชื่อผู้รับทราบแผนชุมนุมนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Comminity of Practice)

การดำเนินงาน

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

แบบประเมินความพึงพอใจ

การประเมินผลการเรียนรู้

การติดตามประเมินผล ผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด ชุดที่ 1

การติดตามประเมินผล ผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด ชุดที่ 2

แบบสรุปความพึงพอใจ

การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

การติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

จังหวัดลำพูนขอใช้ประโยชน์จากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์