การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1/2563

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด(ค่าน้ำหนัก 50%)

แบบฟาร์มเก็บข้อมูลHRD+แบบฟอร์มสรุปผล HRD(ไฟล์ Excel)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP)

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 การวางแผน

                   2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                   2.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

                   2.1.3 แผนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

                   2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

                   2.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

                   2.1.6 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

                   2.1.7 รูปประกอบการวางแผน

2.2 การดำเนินการ

                   2.2.1 รูปประกอบ การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

                   2.2.3 รายงานการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2562

                   2.2.4 รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563

                   2.2.5 รายงานการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

                   2.2.6 ประกาศจังหวัดลำพูน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้

                  2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการพัฒนา

                  2.3.2 ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เรามีชีวิตเพื่ออะไร

                  2.3.3 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เรามีชีวิตเพื่ออะไร

                  2.3.4 ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ ตายแล้วไปไหน

                  2.3.5 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ ตายแล้วไปไหน

                  2.3.6 ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ พันธนาการของชีวิตท่านคืออะไร

                  2.3.7 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ พันธนาการของชีวิตท่านคืออะไร

2.4 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                 2.4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการพัฒนา

   2.4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 (ข้าราชการ)

   2.4.3 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2 (พนักงานราชการ)

                 2.4.4 รูปประกอบหลังการพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

               2.4.5 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(Cop)

สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(Cop)