ตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์ ในจังหวัดลำพูนจัดจำหน่ายไข่ไก่ สด สะอาด ปลอดภัย มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน ของผู้ประกอบการโดยตรงให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงที่มีกระแสกักตุนไข่ไก่ ทำให้ราคาซื้อขายสูงขึ้นอย่างกะทันหัน และเกิดภาวะขาดตลาด โดยเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ของทุกวันจนกว่ากระแสการตื่นตระหนกจะคลี่คลาย

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทยอยกันมาเลือกซื้อไข่ไก่คุณภาพกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวนเริ่มลดลงจากเป้าประสงค์การซื้อไข่ไก่ ของประชาชนเริ่มผ่อนคลายไปในทางที่ดี ประกอบกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน สำรวจปริมาณการซื้อและจำหน่ายไข่ไก่ ในร้านค้าและชุมชน ซึ่งพบว่า การจำหน่ายไข่ไก่ มีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นปกติ ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง สามารถออกไปเลือกซื้อไข่ไก่ในสถานที่จำหน่ายใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยปริมาณไข่ไก่ไม่ขาดแคลนในทุกพื้นที่

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์ จะยังคงเปิด “จำหน่ายไข่ไก่ บัตรประชาชน 1 ใบ เลือกซื้อไข่ไก่ 1 แผง” จากผู้ประกอบการโดยตรงต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยมีการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

**เปิดจำหน่าย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน