การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2563

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด(ค่าน้ำหนัก 50%)

แบบฟาร์มเก็บข้อมูลHRD+แบบฟอร์มสรุปผล HRD(ไฟล์ Excel)

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 การวางแผน

                   2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                   2.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

                   2.1.3 แผนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

                   2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

                  2.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

                   2.1.6 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

                   2.1.7 รูปประกอบการวางแผน

2.2 การดำเนินการ

                   2.2.1 รูปประกอบ การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

                   2.2.2 รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

                   2.2.3 รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

                  2.2.4 รายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้

                 2.3.1 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ กฏแห่งกรรม

                 2.3.2 ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ กรรมบท10

                 2.3.3 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ กรรมบท10

                 2.3.4 ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ ผู้ใดควรติผู้ที่สรรเสริญ ผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติ

                 2.3.5 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ ผู้ใดควรติผู้ที่สรรเสริญ ผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติ

2.4 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                 2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 (ข้าราชการ)

                 2.4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2 (พนักงานราชการ)

                 2.4.3 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(Cop)