1.แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์

https://forms.gle/J3GLkmSrNyGKEvZx6   หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

pole1

 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์

https://forms.gle/DJsFgMsAC3iktjSQ9  หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

pole2