การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2565

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด(ค่าน้ำหนัก 50%)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 การวางแผน

                   2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                   2.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

                   2.1.3 แผนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

                   2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

                   2.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

                   2.1.6 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

                   2.1.7 รูปประกอบการวางแผน

2.2 การดำเนินการ

                   2.2.1 รูปประกอบ การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

                   2.2.3 รายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2565

                   2.2.4 รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

                   2.2.5 รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้

                 2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการพัฒนา

                 2.3.2 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มงคลชีวิต ข้อ 32-34              

                 2.3.3 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มงคลชีวิต ข้อ 35-36              

                 2.3.4 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มงคลชีวิต ข้อ 37-38                                

                 2.3.5 ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ มงคลชีวิต ข้อ 32-36 (ชุดที่1)  (ชุดที่2)  (ชุดที่3)

2.4 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

               2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 (ข้าราชการ)

               2.4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2 (พนักงานราชการ)

               2.4.3 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(Cop)

              2.4.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565