967728 0

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมืองตำบลก้อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมืองตำบลก้อ บ้านเลขที่ 105 หมู่2 บ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มดังกล่าวมีการทำการเกษตรแบบครบวงจร เช่น การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง การเลี้ยงสุกรพื้นเมือง การเลี้ยงโคเนื้อ การทำอาหารสัตว์ลดต้นทุน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงใส้เดือนดิน การปลูกไผ่ โดยเบื้องต้นได้ส่งเสริมแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงการจัดการ การป้องกันโรครวมไปถึงการทำฟาร์ม GFM เพื่อยกระดับฟาร์มให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตำบลก้อในอนาคตต่อไป ปัจจุบันเกษตรกลุ่มดังกล่าวยังขาดแคลนพันธุ์ไก่ไข่-ไก่พื้นเมือง ที่จะนำมาผลิตเป็นต้นพันธุ์ที่จะกระจายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลก้อ เบื่องต้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนจะเร่งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ต่อไป