247749

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานปศุสัตว์ทั้งหมด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำพูน ปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายระเบียบประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          โดยดำเนินการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๖  ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพท่อแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าด้านการเกษตรที่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย :-

-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

-กอ.รมน.ลำพูน

-ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 

-สถานีตำรวจภูธรลี้

-สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง

-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

-สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

-สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

          และมีศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพื้นที่ ๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมบูรณาการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ สินค้าเกษตร และสินค้าประมง ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปราบการกระทำผิดกฎหมาย เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผลปฏิบัติการ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย

   - บริษัท เฉียน ซิง จำกัด หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

(เก็บสินค้าเกษตร ลำใยอบแห้ง)

   - บริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนชชั่นแนล เทรด จำกัด เลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

(เก็บสินค้าเกษตรลำใยอบแห้ง)

   - บริษัทเคลลี่ เกษตรภัณฑ์ จำกัด (สาขา๑) เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่าวยาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

(เก็บสินค้าเกษตร ลำใยอบแห้ง)

๒. ผลการปฏิบัติงานสะสม (วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑๑ แห่ง

     --> ไม่พบการกระทำความผิด ๑๐ แห่ง

     --> พบการกระทำความผิด ๑ แห่ง (ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม ดำเนินการแจ้งปศุสัตว์ท้องที่ต้นทางดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเปรียบเทียบปรับ)

๓. จำนวนสินค้าเกษตรที่ดำเนินการตรวจสะสม (วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

     -> สินค้าปศุสัตว์ จำนวน ๘,๑๓๓.๙๕ กิโลกรัม

     -> สินค้าประมง จำนวน ๘,๓๐๕.๖๐ กิโลกรัม

     -> สินค้าเกษตร จำนวน ๒,๐๕๖,๔๕๔.๐๐ กิโลกรัม

    

   การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันการนำเข้าโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ รักษาเสถียรภาพราคาเนื้อสัตว์ สินค้าเกษตร และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภคของจังหวัดลำพูน ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ประชาชน /ผู้บริโภค/สามารถแจ้งข่าวเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ได้ที่ :- ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สายด่วนโทร. ๐๖๓-๒๒๕-๖๘๘๘ หรือ Application DLD ๔.๐  ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง