ผู้บริหารปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ปัจจุบัน

BOS 65

นายสมบัติ  ศุภประภากร

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

AllBosLpn