การพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1/2564

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด(ค่าน้ำหนัก 50%)