ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

พื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้

พื้นที่เขตอำเภอเมืองลำพูน

พื้นที่เขตอำเภอแม่ทา

พื้นที่เขตอำเภอบ้านโฮ่ง

พื้นที่เขตอำเภอลี้

พื้นที่เขตอำเภอป่าซาง

พื้นที่เขตอำเภอบ้านธิ

พื้นที่เขตอำเภอเวียงหนองล่อง

พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง