แจ้งผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์

ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์รายใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  และผู้ประกอบการรายเดิม ซึ่งใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่  31  ธันวาคม  2554

                       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน  ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่มีความประสงค์ขายอาหารสัตว์แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  และท่านที่ประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  ในปี  พ.ศ.2555  ให้ยื่นความประสงค์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่  1-30  ธันวาคม  2554  ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่าน  โดยเตรียมหลักฐานดังนี้

 

                       1.  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ฉบับเดิม  (กรณีขอต่ออายุ )

                       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                       3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

                       4.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายปลีก                     ฉบับละ  100  บาท

                       5.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายปลีก – ส่ง              ฉบับละ  300  บาท