การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  ขณะนี้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกำลังมาแล้ว  สามารถติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่าน