LINE ALBUM ตรวจโคนม อ.แม่ทาตอนเช้า 27367 ๒๔๐๓๒๗ 10

วันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคเฉพาะกิจ ประกอบด้วย

1. น.สพ. สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประธานคณะทำงาน

2. นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำพูน คณะทำงาน

3. นางสุธารา ยินดีรส ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน คณะทำงาน

4. น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการ

          ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคดิบในฟาร์มที่มีขนาดโครีดนมมากกว่า 100 ตัวขึ้นไป ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 344/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ในพื้นที่อ.แม่ทา จำนวน 2 ฟาร์ม ตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยเกษตรกรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ เป็นอย่างดี

ผลการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ

>>*ฟาร์มที่ 1.*

- รอบเช้า 990 กิโลกรัม และรอบเย็น 815.2 กิโลกรัม รวม 1805.20 กิโลกรัม

ประชากรโคนม ทั้งหมด 265 ตัว ประกอบด้วย

- แม่โครีดนม 123 ตัว

- โคดราย 25 ตัว

- โคสาวท้อง 27 ตัว

- โครุ่น 68 ตัว

- ลูกโค 21 ตัว

- โคเพศผู้ 1 ตัว

>>*ฟาร์มที่ 2.*

- รอบเช้า 1,351.40 กิโลกรัม และรอบเย็น 945.50 กิโลกรัม รวม 2,296.90 กิโลกรัม

ประชากรโคนม ทั้งหมด 235 ตัว ประกอบด้วย

- แม่โครีดนม 128 ตัว

- โคดราย 6 ตัว

- โคสาวท้อง 18 ตัว

- โครุ่น 51 ตัว

- ลูกโค 31 ตัว

- โคเพศผู้ 1 ตัว

ภาพ/ข่าว :

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน