S 24584209 0
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นสพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนสพ.วิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมประชุมให้คำแนะนำ หารือการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประเภทสุกร 2 ราย ประเภทโค-กระบือ 1 ราย โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการขอประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และข้อปฏิบัติตามกฎหมายการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์