temp c99cbd5adbff0df29fe4f51f7063b31fb 4950133040082051517 12978143364578

วันที่ 17 พ.ย.2566นสพ.สมบัติ ศุภประภากรปศุสัตว์จังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้พิจารณาร่างกำหนดการความพร้อมของอาคารสถานที่  ผังเส้นทางเสด็จ และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง