777019 0

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2566 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหา การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่ผิดกฎหมาย กำกับดูแลให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาล และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยในที่ประชุมร่วมกันกำหนดแผนการตรวจห้องเย็น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๙ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒  - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวัง ปราบปราม บังคับใช้กฎหมายในการลักลอบค้าเนื้อทางออนไลน์ และ การลักลอบเคลื่อนย้ายโคกระบือ โดยการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องอนันตยศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน