192001 0

วันที่ 27 พ.ย.2566 นสพ.สมบัติ ศุภประภากรปศุสัตว์จังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566 ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวอโนทัย ไชยชมภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปลงใหญ่ การปรับปรุงเอกสารสิทธิเพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด