779424 0

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนจัดประชุมชี้เเจงการขึ้นทะเบียนห้องเย็น หรือสถานที่เก็บสินค้าปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหา การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่ผิดกฎหมาย กำกับดูแลให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาล และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในที่ประชุมชี้แจ้งกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการซื้อ-ขาย เคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนห้องเย็นฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน