temp c99cbd5adbff0df29fe4f51f7063b31fb 4954052062227905355 137779417994882 0
วันที่ 28 พ.ย.2566 นสพ.สมบัติ ศุภประภากรปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่11/2566 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม