ด้วยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการสนับสนุนเกษตรกรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ เกษตรสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การยกระดับมาตรฐานการผลิต สู่มาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา จำนวนเงิน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

       1. หมวกพร้อมผ้าคลุม         จํานวน 30 ใบ

       2. ถาดให้น้ำตาล(ใหญ่)       จํานวน 60 ใบ

จํานวน 2 รายการ ดังกล่าวติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ )

โทร 053-511288ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566