ด้วยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการสนับสนุนเกษตรกรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 2 กิจกรรม รวมเป็นเงิน 39,000 บาท(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพแบบประณีต วงเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รองเท้าบู๊ท จํานวน 30 คู่

2. เมล็ดหญ้ารูซี จํานวน 60 กิโลกรัม

3. คราดพร้อมด้าม จํานวน 30 อัน

4. เข่งพลาสติก จํานวน 30 ใบ

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ วงเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อ่างจุ่มมเท้า จํานวน 30 ใบ

2. แร่ธาตุก้อน ขนาด 2 กิโลกรัม จํานวน 120 ก้อน

จํานวน 6 รายการ ดังกล่าวติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565