ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวงเงิน 7,000บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ป้ายไวนิล พร้อมขาตั้ง X Stand ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร จำนวน     8   ชุด

2. ป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน             2   ชุด

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563