ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมหลักโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ป้ายไวนิล พร้อมขาตั้ง X Stand ขนาด ๘๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน             ๔     ชุด
 ๒. ป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร  จำนวน             ๒     ชุด

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563