ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการสาธิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวงเงิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หนังสุกรดิบ               จำนวน     70 กิโลกรัม

2. เนื้อสันนอกสุกรดิบ       จำนวน    19 กิโลกรัม

3. กระเทียม ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม     จำนวน     2 กิโลกรัม

4. ผงโมโนโซเดียมกลูตาเมต ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม   จำนวน     2 กิโลกรัม

5. ซีอิ๊วขาว ขนาดบรรจุ700 มิลลิลิตร   จำนวน     2 ขวด

6. เกลือป่น ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม     จำนวน     3 กิโลกรัม

7. ข้าวสารเจ้า ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม     จำนวน     2 กิโลกรัม

8. ใบตองสด ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม     จำนวน     11 กิโลกรัม

9. ถุงบรรจุอาหารแบบพับข้าง ขนาด 7x11 นิ้ว   จำนวน     2 กิโลกรัม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 9 รายการ ดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563