ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 150.-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม    จำนวน ๕ เล่มๆ ละ ๓๐ บาท

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563