ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์ มีความประสงค์จ้างเหมาทำป้ายประจำศูนย์เครือข่ายฯด้านปศุสัตว์ ในวงเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มีรายละเอียดดังนี้ แผ่นป้ายอคิริค พร้อมตัวหนังสือ ขนาด 40x70 เซนติเมตร จำนวน 24 แผ่น

ต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564