ประกาศจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับ 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับ 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ฉบับ3

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ฉบับ 4