ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงบประมาณ ๐๗๐๐๖๔๑๐๓๐๑๑๐๐๓๓ รหัสกิจกรรมหลัก ๐๗๐๐๖๕๑๐๐P๐๙๒๑ รหัสกิจกรรมย่อย ๕๑๐๐P๐๙๒๑๓๗๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ ขนาด ๕๐๐ ฟอง  มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕x๔๖x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ตู้

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดคุณลักษณะ