กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูนมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ จํานวน 4 ชุดๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) กิจกรรม/โครงการ: โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) และเครื่องอ่านไมโครชิพ จํานวน 2 เครื่องๆละ 16,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) กิจกรรม/ โครงการ: การพัฒนาสุขภาพสัตว์ (โครงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE)

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564