ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติและโอนงบประมาณ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๑๔,๒๐๐.-บาท ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๔,๔๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้อนุมัติและ โอนงบประมาณ งบดําเนินงาน สําหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมฯ จํานวน ๗ ชุด ชุดละ ๒,๔๐๐.-บาท ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๖๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร ๐๕๓-๕๑๑๒๘๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๔