ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา พื้นที่โครงการหลวง โดยเบิกจากกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.ประจําปีงบประมาณ 2565 ในวงเงิน 800บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ยาถ่ายชนิดผงสัตว์ปีกและสัตว์เล็ก ขนาดซองละ 10 กรัม จํานวน 19ซอง

2 ยาปฏิชีวนะชนิดผง+ไบโอบี 12 ขนาด 20 กรัม   จํานวน 17 ซอง

3 ยาปฏิชีวนะชนิดผง ขนาด 20 กรัม  จํานวน 20 ซอง 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (ลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564