สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน มีความประสงค์จ้างเหมาทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลําดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต” ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในวงเงิน 1,250บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564