ITA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลพื้นฐาน

        o1 โครงสร้าง

        o2 ข้อมูลผู้บริหาร

        o3 อำนาจหน้าที่

        o4 แผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        o5 ข้อมูลการติดต่อ

       o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

       o7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        o8 Q&A

        o9 Social Network

        o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนดำเนินงาน

       o11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

       o12  รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       o13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

         o14   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

       o15  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

       o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        o18 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

        o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคล

        o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        o26 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี

        o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        o29 ข้อมูล เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย Np Gift Policy

        o31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

        o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

        o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

        o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

        o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

        o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและทุจริตประจำปี

 มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

        o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

        o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        o43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน