แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

1 แบบฟอร์ม IDP 1 : การวางแผนเป้าหมายและการวิเคราะห์ตนเอง (รายบุคคล)    ข้าราชการ     พนักงานราชการ

2 แบบฟอร์ม IDP 2 : ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล    ข้าราชการ     พนักงานราชการ

3 แบบฟอร์ม IDP 3 : แผนพัฒนารายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ข้าราชการ      พนักงานราชการ

4 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD (ไฟล์ Excel)

   4.1  รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ด้านทักษะด้านดิจิทัล

   4.2 รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ด้านทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ