สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนได้กำหนดหลักเกณฑ์ การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่โดยกำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์นำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีโรงเรือนหรือฟาร์มที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด.......รายละเอียดเพิ่มเติม